Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

Edukacija

POZIV ZA DOSTAVLJANJE RADOVA ZA 6. SIMPOZIJ MAGISTARA FARMACIJE TK

 

25.10.2018 13:39
Slika
 

Tuzla, 25.10.2018. godine

Broj: 01-811/18

 

SVIM ZAINTERESIRANIM OSOBAMA

 

PREDMET:   POZIV ZA DOSTAVLJANJE RADOVA ZA ŠESTI SIMPOZIJ

                        MAGISTARA FARMACIJE TUZLANSKOG KANTONA

 

Poštovane kolegice i kolege,

 

   Ovim putem Vas želimo pozvati da uzmete aktivno učešće u radu Šestog Simpozija magistara farmacije Tuzlanskog Kantona, na temu: “ANTIOKSIDANSI, ZNAČAJ I UPOTREBA“ koji će se održati 23. marta 2019. godine u Tuzli.

 

Komisija za edukaciju, validaciju i bodovanje stručnih predavanja i Upravni odbor Komore, donijeli su Odluku da na Šestom Simpoziju magistara faramcije Tuzlanskog kantona budu predstavljeni stručni radovi koji će obraditi temu Simpozija.

 

Utvrđeni su i kriteriji za dostavljanje radova. Svi magistri farmacije koji su zainteresirani da participiraju na Simpoziju kao predavači oralnih prezentacija, treba da se pridržavaju slijedećeg:

 

UPUTE ZA PISANJE RADOVA i SAŽETAKA:

http://komoramagistarafarmacije-tk.ba/view-more/upute-za-pisanje-radova-za-zbornik/140

 

Krajnji rok za dostavljanje radova i sažetaka:

01.03.2019. godine

Radovi prijavljeni/dostavljeni nakon naznačenog roka, neće se razmatrati. Selektiranje prijavljenih radova izvršit će Uredništvo Zbornika radova. O Odluci Uredništva i Komisije o (ne)prihvatanju radova, autori će biti obaviješteni do 15.03.2019. godine. Svi prihvaćeni radovi će biti objavljeni u Zborniku radova Simpozija. Izlagačima oralnih prezentacija, čiju selekciju, zavisno od kvalitete rada vrši Naučni odbor Zbornika slijedi honorar kao nagrada.

 

Zbornik radova sa Simpozija magistara farmacije TK indeksiran je od Nacionalne univerzitetske biblioteke BiH pod ISSN brojem za pisano izdanje: 2490-2284 i za CD izdanje ISSN broj: 2303-7229, kao i on-line izdanje na stranici Komore (http://komoramagistarafarmacije-tk.ba/zbornik) pod brojem ISSN: 2566-4271.

Zbornik je odlukom Senata Univerziteta u Tuzli, uvršten u Registar domaćih publikacija, tako da se radovi objavljeni u Zborniku smatraju relevantnim za izbor u naučno-nastavna zvanja na Univerzitetu

 

Radovi se mogu dostaviti na e–mail adresu Komore: komora.mrphtk@bih.net.ba ili komora.mrphtk@gmail.com  ili na CD-u, preporučenom poštom na adresu Komore:  

Komora magistara farmacije Tuzlanskog Kantona

Komisija za edukaciju, validaciju i bodovanje stručnih predavanja

Titova do br.34, SPO lamela A/II                                                                                                                               

75 000 Tuzla

S poštovanjem,

                                                                                                                                     PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA                PREDSJEDNICA KOMORE MAGISTARA FARMACIJE TK

  Dženita Mišić, mr.ph.                                                          Aneda Cipurković, mr.ph.

 

0 0