Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

On-line edukacija

UPUTE ZA IZRADU STRUČNOG RADA ZA ON – LINE EDUKACIJU

 

27.01.2016 15:36
Slika
 

Tuzla, 27.10.2015.godine

Broj: 01-366/15

Na osnovu člana 45 stav (1) alineja 7. Statuta Komore (Prečišćeni tekst) broj: 200/15 od dana 07.05.2015. godine., a u vezi sa članom 21. Pravilnik o oblicima, postupcima i rokovima stručnog usavršavanja i provjere stručnosti magistara farmacije, Komisija za edukaciju, validaciju i bodovanje stručnih predavanja, na svojoj X redovnoj sjednici, održanoj 27.10.2015. godine, donosi:

UPUTE ZA IZRADU STRUČNOG RADA ZA ON – LINE EDUKACIJU

UPUTE ZA PISANJE STRUČNOG RADA ZA ON- LINE EDUKACIJU

Stručni rad ne mora da bude istraživački, ali mora da bude rađen naučnom metodom.

Oblasti iz kojih će se birati teme za izradu stručnog rada određuje Komisija za edukaciju, validaciju i bodovanje stručnih predavanja (u daljem tekstu: Komisija) u skladu sa programom edukacija za tekuću godinu.

Prijava rada za on-line edukaciju, podnosi se Komisiji mailom, preko stručne službe Komore.

Uz prijavljeni rad potrebno je dostaviti i pripremljena pitanja (najmanje 20 pitanja), na osnovu kojih će se vršiti provjera znanja kandidata. Komisija može po svojoj procjeni povećati ili reducirati broj pitanja za provjeru znanja, tako da test sadrži najviše 30, a najmanje 10 pitanja.

Komisija, je obavezan da prispjeli rad pregleda da li sadrži sve pripadajuće dijelove i da li je urađen prema ovom uputstvu.

Magistar farmacije je dužan postupiti prema uputstvima i primjedbama Komisije, u protivnom rad neće biti prihvaćen.

Komisija je dužna da pregleda rad i vrati ga sa komentarom najkasnije u roku od 15 dana od dana predaje rada.

Iskorigovan i od Komisije prihvaćen rad, zajedno sa pitanjima, proslijedit će se članovima Komore mailom radi provođenja edukacije i bodovanja .

Edukacija će se vršiti putem E-maila svakog 25. u mjesecu u kojem se održava. Magistri farmacije koji učestvuju u edukaciji, dužni su da u roku od dva dana od potvrde da su dobili E-mail sa radom i pitanjima, na ista odgovore i proslijede E-mail sa odgovorima Komori.

Odgovori koji stignu nakon isteka roka od dva dana od potvrde prijema E-maila, neće se bodovati.

FORMIRANJE TEKSTA I STRANICA

Stručni rad potrebno je napisati u WORD-u na jednom od jezika Bosne i Hercegovine.

Koristiti font Times New Roman, (veličina naslova 14, veličina teksta 12). Jednostruki prored. Margine iznose 2,5 cm.

Tablice i slike trebaju biti sastavni dio teksta. Stranice trebaju biti numerirane (desno dno stranice). Tekst treba biti poravnat s lijeve i desne strane ( justify).

Stručni rad treba da sadrži minimalno 7 stranica, sa najmanje 3-5 ključnih riječi.

Na naslovnoj strani obavezno je navođenje autora i institucija u kojima su isti zaposleni.

Obavezno je citiranje korištene literature u skladu sa Vancouverskom konvencijom.

STRUKTURA STRUČNOG RADA ZA ON-LINE EDUKACIJU

Stručni rad sastoji se od:

1. NASLOVNE STRANE;

2. SADRŽAJA;

3. UVODA;

4.CILJEVA I ZADATAKA ISTRAŽIVANJA;

5. REZULTATA;

6.ZAKLJUČKA i

7. LITERATURE

                                                                                                          PREDSJEDNICA KOMISIJE

                                                                                                   Aida Begić, mr.ph.

Tuzla, 04.11.2015.godine

Broj: 01-374/15

DODATAK UPUTSTVU ZA IZRADU STRUČNOG RADA ZA ON – LINE EDUKACIJU

Teme (oblasti) iz kojih se mogu pisati radovi za on line edukacije u 2016. godini su:

1. Tretman bola, uloga farmaceuta

2. Dijetetski suplementi i menopauza

3. Probiotici, znanstvene činjenice

4. Kvalitet pomočnih supstanci u izradi lijekova

5. Peludne alergijske reakcije

6. Racionalna upotreba antibiotika, uloga farmaceuta

7. Interakcije lijekova

8. Samomedikacija pacijenata

9. Rezistencija antimikotika 

10. Farmakokinetika, efikasnost i prednost različitih oblika aplikacije lijekova (ista generika a različiti oblici)

11. Farmakovigilanca

12. Opravdanost primjene fluorokinolona.

                                                                                                             PREDSJEDNICA KOMISIJE

                                                                                                                 Aida Begić, mr.ph.

0 0