Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

Konkursi

KONKURS direktor PZU "Medic Life" Gradačac

 

28.01.2021 13:40
Slika
 
JAVNI OGLAS
Za prijem u radni odnos direktora PZU Medic Life Gradačac

 

 

PZU Medic Life Gradačac, raspisuje oglas za prijem u radni odnos:
– Direktora ustanove

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:
– da je završio farmaceutski fakultet VSS-magistar farmacije
– da posjeduje važeću licencu za samostalan rad izdatu od nadležne komore
– da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u struci i spremi
– da izma znanje o zdravstvenom menadžmentu koje dokazuje certifikatom o obavljenoj
edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta odnosno završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog
menadžmenta ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti:
– kopiju diplome završenog fakulteta
– kopiju važeće licence nadležne komore
– potvrdu o radnom iskustvu
– uvjerenje o državljanstvu
– certifikat o završenoj profesionalnoj edukaciji iz oblasti zdravstvenog menadžmenta u
skladu sa članom 27. stav (2) i (3) Pravilnika o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz
zdravstvenog menadžmenta ili potvrda o završenom postdiplomskom studiju iz
zdravstvenog menadžmenta.

Dokumentaciju dostaviti uz obavezno popunjen Prijavni obrazac, lično ili poštom na adresu PZU
Medic Life Gradačac, ul. Sarajevska bb, 76 250 Gradačac. najkasnije u roku od 7 dana od dana
objavljivanja oglasa.
Kandidati koji budu primljeni na navedena radna mjesta dostaviti će ljekarska uvjerenja.

0 0