Titova do br.34, SPO lamela A/II
Konkursi

KONKURS magistar farmacije (m/ž) ZU APOTEKA BUŽIM, BUŽIM

 

03.11.2022 08:23
Slika
 
JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Zdravstvena ustanova Apoteka Bužim, raspisuje javni oglas za prijem radnika na radno
mjesto:

1.Magistar farmacije-1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme
Mjesto obavljanja rada ZU Apoteka Bužim,
Radno vrijeme:37,5 sati sedmično

II. KANDIDATI MORAJU ISPUNJAVATI SLJEDEĆE USLOVE:
Opći uslovi:
-Da je državljanin Bosne i Hercegovine
- Da je stariji od 18 godina
-da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova i radnih zadataka radnog mjesta
Posebni uslovi:
- VSS-završen farmaceutski fakultet
-položen stručni ispit
-posjedovanje licence za samostalan rad na području FBiH
-najmanje 1 godina radnog iskustva

III. OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA

-izdavanje i prodaja lijekova koji se izdaju na ljekarski recept, te prodaja ostale robe kojom se
prometuje u apoteci,
- savjetovanje i briga o pacijentima,
-vođenje knjige evidencije o prometu opojnih droga,
-nadzor i rad u laboratoriji i izrada magistralnih preparata,
-briga o pravilnom čuvanju i skladištenju lijekova,
-drugi poslovi u okviru stručne spreme i radnog mjesta po nalogu direktora Ustanove.
IV KANDIDATI SU DUŽNI DOSTAVITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:
-kraća biografija sa naznakom adrese i kontakt telefona,
-izvod iz matične knjige rođenih- Rodni list (ne stariji od 6 mjeseci)
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
-CIPS prijava
-ovjerena kopija diplome o završenom farmaceutskom fakultetu
-ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
-ovjerena kopija licence-odobrenja za samostalan rad
-dokaz o radnom iskustvu

V. PODNOŠENJE PRIJAVE
-Prijava se dostavlja lično ili poštom preporučeno u zatvorenoj koverti sa naznakom ,,Prijava
na javni oglas za Magistra farmacije-NE OTVARAJ“ na adresu:
ZU APOTEKA BUŽIM
GENERALA IZETA NANIĆA 34
77245 BUŽIM

-Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednje objave, a isti će biti objavljen u
dnevnom listu ,,Oslobođenje“.
-Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

DIREKTORICA
mr.ph. Alma Osmanagić
0 0

REGISTAR CERTIFICIRANIH FITOTARAPEUTA TK

REGISTAR