Titova do br.34, SPO lamela A/II
Konkursi

KONKURS za direktora Ustanove (m/ž) ZU APOTEKA BUŽIM, BUŽIM

 

23.10.2023 10:01
Slika
 

ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA BUŽIM

Na osonovu člana 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“ broj: 46/10 i 75/13),Pravilnika o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove („Službene novine Federacije BiH“ broj: 77/17), člana 20. Statuta ZU Apoteka Bužim i Odluke privremenog Upravnog odbora Zdravstvene ustanove Apoteka Bužim od 04.10.2023. godine, privremeni Upravni odbor Zdravstvene ustanove Apoteka Bužim, r a s p i s u j e:

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ZU APOTEKA BUŽIM

1.NAZIV POZICIJE:
- DIREKTOR ZDRAVSTVENE USTANOVE APOTEKA BUŽIM
2. OPIS POSLOVA:
- predstavlja i zastupa ZU Apoteka Bužim
- organizuje i rukovodi poslovanje ZU Apoteka Bužim
- odgovoran je za blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova ZU Apoteka Bužim
- predlaže mjere za efikasno i zakonito obavljanje poslova ZU Apoteka Bužim
- odgovoran je za korištenje materijalnih i ljudskih potencijala ZU Apoteka Bužim
- predlaže Upravnom odboru unutrašnju organizaciju i osnove Planova rada i razvoja ZU Apoteka Bužim
- podnosi izvještaj Upravnom odboru o radu i finansijskom poslovanju ZU Apoteka Bužim
- vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom ZU Apoteka Bužim

3. KANDIDATI ZA POZICIJU DIREKTORA ZU MORAJU ISPUNJAVATI SLJEDEĆE USLOVE:
a) Opće:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine
- da je stariji od 18 godina
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak
- da mu pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje poslova direktora
- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja ovog konkursa
- da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava BIH
- da nije izabrani zvaničnik, nosioc sudske ili izvršne funkcije ili savjetnik izabranim zvaničnicima ili nosiocima
izvršnih funkcija
- da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
b) Posebne:
- da ima završeno visoko stručno obrazovanje (VSS) zdravstvenog smjera, da ima završen farmaceutski fakultet
- da ima položen stručni ispit
- da ima 5 (pet) godina iskustva u struci
- da je član Komore magistara farmacije FBiH

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA:
- Izvod iz knjige rođenih- Rodni list (ne stariji od 6 mjeseci);
- Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
- Ovjerena izjava kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja ovog konkursa;
- Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava BIH;
- Ovjerena izjava kandidata da mu pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje poslova direktora;
- Ovjerena izjava kandidata da nije izabrani zvaničnik, nosioc sudske ili izvršne funkcije ili savjetnik izabranim
zvaničnicima ili nosiocima izvršnih funkcija;
- Ovjerena izjava kandidata da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima;
- Diploma o završenom farmaceutskom fakultetu;
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
- Uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca);
- Dokaz o članstvu u Komori magistara farmacije FBiH;
- Dokaz o radnom iskustvu u struci od najmanje 5 (pet) godina poslije položenog stručnog ispita;
- Ovjerena kopija licence-odobrenja za samostalan rad;
- Certifikat o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, odnosno završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog
menadžmenta ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta
Napomena: Direktor se imenuje na mandatni period od 4 (četiri) godine.

5. PODNOŠENJE PRIJAVE
- Prijave se dostavljaju lično ili poštom preporučeno u zatvorenoj koverti sa naznakom: „ Prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora ZU Apoteka Bužim- NE OTVARAJ“ na adresu:
ZU APOTEKA BUŽIM
GENERALA IZETA NANIĆA 34
77245 BUŽIM

-Konkurs ostaje otvoren 15 dana, u slučaju da se niko ne prijavi konkurs ostaje otvoren i dalje, a isti će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“ i dnevnom listu „Oslobođenje“.
- Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

0 0

REGISTAR CERTIFICIRANIH FITOTARAPETUA TK

REGISTAR