Titova do br.34, SPO lamela A/II
Edukacija

POZIV ZA DOSTAVLJANJE RADOVA ZA 10. SIMPOZIJ MAGISTARA FARMACIJE TK

 

23.11.2022 10:26
Slika
 

Tuzla, 18.11.2022. godine

Broj: 01-1330/22


SVIM ZAINTERESIRANIM OSOBAMA

 

 

Poštovane kolegice i kolege,

 

   Ovim putem Vas želimo pozvati da uzmete aktivno učešće u radu Desetog Simpozija magistara farmacije Tuzlanskog Kantona, na temu: “DIJABETES I PRETILOST, RASPROSTRANJENOST, PREVENCIJA I LIJEČENJE“ koji će se održati 06. maja 2023. godine u Tuzli, Hotel Mellain.

 

Komisija za edukaciju, validaciju i bodovanje stručnih predavanja i Upravni odbor Komore, donijeli su Odluku da na Desetom Simpoziju magistara faramcije Tuzlanskog kantona budu predstavljeni stručni i naučni radovi iz oblasti farmacije, gastroenterologije, endrokrinologije, psihijatrije, nutricionizma, koji će pridonijeti educiranju zdravstvenih radnika o pružanju što kvalitetnije zdravstvene zaštite osobama oboljelim od pretilosti i šećerne bolesti.

Svrha ovog Simpozija jeste razmjena stručnih, naučnih i praktičnih iskustava i stručnjaka iz oblasti farmacije, gastroenterologije, endrokrinologije, psihijatrije, nutricionizma, kroz prezentiranje radova iz područja zdravstvene zaštite osoba oboljenih od pretilosti i šećerne bolesti.

Pretilost i dijabetes su jedni od najbrže rastućih zdravstvenih problema u 21. vijeku, te je s toga jako važno educirati se o načinima prevencije, ranog prepoznavanja i njegovog liječenja.

Edukacija zdravstvenih radnika i pacijenata o načinima promjene životnog stila, farmakoterapija, psihološka podrška bolesniku predstavlja kompleksan postupak koji je potrebno kontinuirano nadograđivati, kako bi zdravstveni radnici adekvatnim savjetima i uputama pacijentima, ukazali kako što efikasnije pristupiti liječenju ovog oboljenja.

 

Naučnu relevantnost Simpoziju daje: veliki broj univerzitetskih profesora iz zemlje i inozemstva koji su do sada učestvovali; broj naučnih i stručnih radova koji su se do sada prezentirali na Simpoziju i objavljeni u Zborniku; renome Zbornika čine Fakulteti i institucije koje su davale i daju doprinos organizaciji i radu Simpozija.

 

Utvrđeni su i kriteriji za dostavljanje radova. Svi magistri farmacije i ostali koji su zainteresirani da participiraju na Simpoziju kao predavači oralnih prezentacija ili autori radova u Zborniku, treba da se pridržavaju slijedećeg:

 

UPUTE ZA PISANJE RADOVA i SAŽETAKA:

http://komoramagistarafarmacije-tk.ba/zbornik

 

Krajnji rok za dostavljanje radova i sažetaka:   06.04.2023. godine


Radovi prijavljeni/dostavljeni nakon naznačenog roka, neće se razmatrati.
Selektiranje prijavljenih radova izvršit će Uredništvo Zbornika radova. O Odluci Uredništva i Komisije o (ne)prihvatanju radova, autori će biti obaviješteni do 17.04.2023. godine. Svi prihvaćeni radovi će biti objavljeni u Zborniku radova Simpozija. Izlagačima oralnih prezentacija, čiju selekciju, zavisno od kvalitete rada vrši Naučni odbor Zbornika slijedi honorar kao nagrada.

Zbornik radova sa Simpozija magistara farmacije TK indeksiran je od Nacionalne univerzitetske biblioteke BiH pod ISSN brojem za pisano izdanje: 2490-2284 i za CD izdanje ISSN broj: 2303-7229, kao i on-line izdanje na stranici Komore (http://komoramagistarafarmacije-tk.ba/zbornik) pod brojem ISSN: 2566-4271.

 

Radovi se mogu dostaviti na e–mail adresu Komore: komora.mrphtk@bih.net.ba ili komora.mrphtk@gmail.com  ili na CD-u, preporučenom poštom na adresu Komore:  

Komora magistara farmacije Tuzlanskog Kantona

Komisija za edukaciju, validaciju i bodovanje stručnih predavanja

Titova do br.34, SPO lamela A/II                                                                                                                               

75 000 Tuzla

S poštovanjem,

                                                  PREDSJEDNICA KOMORE MAGISTARA FARMACIJE TK

                                                                        

                                                                   Aneda Cipurković, mr.ph.

0 0

REGISTAR CERTIFICIRANIH FITOTARAPETUA TK

REGISTAR