Titova do br.34, SPO lamela A/II
Edukacija

POZIV ZA DOSTAVLJANJE RADOVA ZA 11. SIMPOZIJ MAGISTARA FARMACIJE TK

 

12.12.2023 10:38
Slika
 

Poštovane kolegice i kolege,

 

   Ovim putem Vas želimo pozvati da uzmete aktivno učešće u radu Jedanaestog Simpozija magistara farmacije Tuzlanskog Kantona, na temu: “NOVITETI U FARMACIJI“ koji će se održati 20. aprila 2024. godine u Tuzli.

 

Komisija za edukaciju, validaciju i bodovanje stručnih predavanja i Upravni odbor Komore, donijeli su Odluku da na Jedanaestom Simpoziju magistara faramcije Tuzlanskog kantona budu predstavljeni stručni i naučni radovi iz oblasti farmacije, biomedicine, nutricionizma i akademske zajednice koji će upoznati i educirati učesnike o novitetima u farmaceutskoj profesiji.

 

Učesnici Simpozija imat će priliku, slušajući predavanja domaćih i inostranih predavača, upoznati se sa novitetima u farmaceutskoj djelatnosti, tehnologiji, reformi obrazovanja u oblasti farmacije i apotekarskoj praksi kako u Bosni i Hercegovini, tako i u inostranstvu.

 

Svrha ovog Simpozija jeste razmjena stručnih, naučnih i praktičnih iskustava i stručnjaka iz oblasti farmacije, tenologije, biomedicine, nutricionizma i akademske zajednice kroz prezentiranje noviteta, novih saznaja, dostignuća i novog prisutpa u pružanju zdravstvene zaštite na području svog djelovanja.

 

Naučnu relevantnost Simpoziju daje: veliki broj univerzitetskih profesora iz zemlje i inozemstva koji su do sada učestvovali; broj naučnih i stručnih radova koji su se do sada prezentirali na Simpoziju i objavljeni u Zborniku; renome Zbornika čine Fakulteti i institucije koje su davale i daju doprinos organizaciji i radu Simpozija.

 

Utvrđeni su i kriteriji za dostavljanje radova. Svi magistri farmacije i ostali koji su zainteresirani da participiraju na Simpoziju kao predavači oralnih prezentacija ili autori radova u Zborniku, treba da se pridržavaju slijedećeg:

 

UPUTE ZA PISANJE RADOVA i SAŽETAKA:

http://komoramagistarafarmacije-tk.ba/zbornik

 

Krajnji rok za dostavljanje radova i sažetaka:

20.03.2024. godine

 

Radovi prijavljeni/dostavljeni nakon naznačenog roka, neće se razmatrati. Selektiranje prijavljenih radova izvršit će Uredništvo Zbornika radova. O Odluci Uredništva o (ne)prihvatanju radova, autori će biti obaviješteni do 31.03.2024. godine. Svi prihvaćeni radovi će biti objavljeni u Zborniku radova Simpozija. Izlagačima oralnih prezentacija, čiju selekciju, zavisno od kvalitete rada vrši Naučni odbor Zbornika slijedi honorar kao nagrada.

 

Zbornik radova sa Simpozija magistara farmacije TK indeksiran je od Nacionalne univerzitetske biblioteke BiH pod ISSN brojem za pisano izdanje: 2490-2284 i za CD izdanje ISSN broj: 2303-7229, kao i on-line izdanje na stranici Komore (http://komoramagistarafarmacije-tk.ba/zbornik) pod brojem ISSN: 2566-4271.

 

Zbornik je odlukom Senata Univerziteta u Tuzli, uvršten u Registar domaćih publikacija, tako da se radovi objavljeni u Zborniku smatraju relevantnim za izbor u naučno-nastavna zvanja na Univerzitetu.

 

Radovi se mogu dostaviti na e–mail adresu Komore: komora.mrphtk@gmail.com  ili na CD-u, preporučenom poštom na adresu Komore:  

Komora magistara farmacije Tuzlanskog Kantona

Komisija za edukaciju, validaciju i bodovanje stručnih predavanja

Titova do br.34, SPO lamela A/II                                                                                                                                

75 000 Tuzla

S poštovanjem,

                                          PREDSJEDNICA KOMORE MAGISTARA FARMACIJE TK

                                                                        

                                                                   Aneda Cipurković, mr.ph.

0 0

REGISTAR CERTIFICIRANIH FITOTARAPEUTA TK

REGISTAR