Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

Edukacija

POZIV ZA DOSTAVLJANJE RADOVA ZA 8. SIMPOZIJ MAGISTARA FARMACIJE TK

 

17.03.2021 12:24
Slika
 

Tuzla, 16.03.2021. godine

Broj: 01-544/21

 

 

SVIM ZAINTERESIRANIM OSOBAMA

 

 

PREDMET:   POZIV ZA DOSTAVLJANJE RADOVA ZA OSMI SIMPOZIJ

                        MAGISTARA FARMACIJE TUZLANSKOG KANTONA

 

 

Poštovane kolegice i kolege,

 

   Ovim putem Vas želimo pozvati da uzmete aktivno učešće u radu Osmog Simpozija magistara farmacije Tuzlanskog Kantona, na temu: “UTICAJ PANDEMIJE COVID-19 NA ZDRAVSTVENI SISTEM I ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA“ koji će se održati 05. juna 2021. godine u Tuzli.

Praćenje Simpozija bit će organizovano putem ZOOM platforme do 500 učesnika. Centralno mjesto održavanja: Komora magistara farmacije Tuzlanskog kantona.

 

Komisija za edukaciju, validaciju i bodovanje stručnih predavanja i Upravni odbor Komore, donijeli su Odluku da na Osmom Simpoziju magistara faramcije Tuzlanskog kantona budu predstavljeni stručni i naučni radovi koji će dati odgovore na temu Simpozija kroz iskustva iz oblasti imunologije, psihologije, neuropsihijatrije, nutricionizma, utjecaja lijekova i pristup magistra farmacije u liječenju COVIDA-19.

 

Utvrđeni su i kriteriji za dostavljanje radova. Svi magistri farmacije i ostali koji su zainteresirani da participiraju na Simpoziju kao predavači oralnih prezentacija ili autori radova u Zborniku, treba da se pridržavaju slijedećeg:

 

UPUTE ZA PISANJE RADOVA i SAŽETAKA:

http://komoramagistarafarmacije-tk.ba/zbornik

 

Krajnji rok za dostavljanje radova i sažetaka:

10.05.2021. godine

 

Radovi prijavljeni/dostavljeni nakon naznačenog roka, neće se razmatrati. Selektiranje prijavljenih radova izvršit će Uredništvo Zbornika radova. O Odluci Uredništva i Komisije o (ne)prihvatanju radova, autori će biti obaviješteni do 25.05.2021. godine. Svi prihvaćeni radovi će biti objavljeni u Zborniku radova Simpozija. Izlagačima oralnih prezentacija, čiju selekciju, zavisno od kvalitete rada vrši Naučni odbor Zbornika slijedi honorar kao nagrada.

 

Zbornik radova sa Simpozija magistara farmacije TK indeksiran je od Nacionalne univerzitetske biblioteke BiH pod ISSN brojem za pisano izdanje: 2490-2284 i za CD izdanje ISSN broj: 2303-7229, kao i on-line izdanje na stranici Komore (http://komoramagistarafarmacije-tk.ba/zbornik) pod brojem ISSN: 2566-4271.

Zbornik je odlukom Senata Univerziteta u Tuzli, uvršten u Registar domaćih publikacija, tako da se radovi objavljeni u Zborniku smatraju relevantnim za izbor u naučno-nastavna zvanja na Univerzitetu,

 

Radovi se mogu dostaviti na e–mail adresu Komore: komora.mrphtk@bih.net.ba ili komora.mrphtk@gmail.com  ili na CD-u, preporučenom poštom na adresu Komore:  

Komora magistara farmacije Tuzlanskog Kantona

Komisija za edukaciju, validaciju i bodovanje stručnih predavanja

Titova do br.34, SPO lamela A/II                                                                                                                                

75 000 Tuzla

S poštovanjem,

       
 

PREDSJEDNICA

UPRAVNOG ODBORA

  Dženita Mišić, mr.ph.

         

 
 

PREDSJEDNICA KOMORE MAGISTARA FARMACIJE TK

         Aneda Cipurković, mr.ph.

    

 

 

0 0