Titova do br.34, SPO lamela A/II

Članstvo

Članstvo u Komori je čast i obaveza za sve magistre farmacije, državljane Bosne i Hercegovine koji rade u apotekarskoj djelatnosti na teritoriju Tuzlanskog kantona.

Magistri koji rade na području Tuzlanskog kantona a ne „ostvaruju neposredan kontakt sa pacijentima“ tj. ne rade u apotekarskoj djelatnosti, mogu biti članovi komore ako tako žele i ako preuzimaju prava i obaveze članova po Statutu.

Slika

Da biste postali član Komore treba priložiti:

 • Registracijski list (pristupnica) - za prijavu upisa u registar Komore;
 • Ovjerenu fotokopiju diplome završeng farmaceutskog fakulteta u BiH, ili rješenje o nostrifikaciji diplome stečene u inostranstvu izdate od nadležnog tijela sukladno propisima o visokom obrazovanju, ili uvjerenje o diplomiranju;
 • Ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu, u slučaju da je stručni ispit položen van BiH, dokaz o priznatom stručnom ispitu od strane Federalnog ministra zdravstva, sukladno propisima;
 • Ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom specijalističkom, o ispitu odnosno  subspecijalističkom ispitu, a u slučaju da je specijalistički, odnosno subspecijalistički staž i ispit obavljen izvan BiH dokaz o priznatom specijalističkom, odnosno subspecijalističkom stažu i specijalističkom i subspecijalističkom ispitu od strane Federalnog ministra zdravstva sukladno propisima;
 • vjerenu fotokopiju uvjerenja o stečenoj akademskoj tituli, odnosno nastavno-naučnom zvanju ili počasnom nazivu primarijus;
 • potvrda mjesta prebivališta izdata od strane nadležnog organa (ovjerena fotokopija);
 • magistri farmacije koji su obavljali farmaceutsku djelatnost u okviru svoje struke u drugom entitetu, kantonu, Distriktu Brčko, odnosno inozemstvu, prilažu i licencu, potvrdu o članstvu ili aktivnostima u odgovarajućoj komori u drugom entitetu, kantonu, Distriktu Brčko odnosno inozemstvu, potvrdu o isplaćenim članarinama, te potvrdu o poštivanju etičkih principa struke (tzv. good standing), koje ne smiju biti starije od tri mjeseca;
 • uvjerenje o državljanstvu Federacije BiH, odnosno Bosne i Hercegovine,
 • Ovjerenu izjavu o poštivanju deontoloških i etičkih načela struke
 • ovjerena fotokopija lične karte,
 • 1 fotografija,
 • ovjerena fotokopija licence
0 0

REGISTAR CERTIFICIRANIH FITOTARAPEUTA TK

REGISTAR