Titova do br.34, SPO lamela A/II

Licence

Na osnovu zajedničkih kriterija, koje donosi federalna komora farmaceuta, Komora izdaje licencu magistru farmacije nakon primitka zahtjeva, te kopije diplome o završenom farmaceutskom fakultetu i položenom stručnom ispitu.

Licencom, magistar farmacije stiče pravo da samostalno obavlja poslove u svojoj struci.

Izdavanje

Radi dobijanja licence, magistar farmacije predsjedniku Komore dostavlja slijedeće:

 • Registracijski list (pristupnica) - za prijavu upisa u registar Komore;
 • Ovjerenu fotokopiju diplome završeng farmaceutskog fakulteta u BiH, ili rješenje o nostrifikaciji diplome stečene u inostranstvu izdate od nadležnog tijela sukladno propisima o visokom obrazovanju, ili uvjerenje o diplomiranju;
 • Ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu, u slučaju da je stručni ispit položen van BiH, dokaz o priznatom stručnom ispitu od strane Federalnog ministra zdravstva, sukladno propisima;
 • Ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom specijalističkom, o ispitu odnosno  subspecijalističkom ispitu, a u slučaju da je specijalistički, odnosno subspecijalistički staž i ispit obavljen izvan BiH dokaz o priznatom specijalističkom, odnosno subspecijalističkom stažu i specijalističkom i subspecijalističkom ispitu od strane Federalnog ministra zdravstva sukladno propisima;
 • vjerenu fotokopiju uvjerenja o stečenoj akademskoj tituli, odnosno nastavno-naučnom zvanju ili počasnom nazivu primarijus;
 • potvrda mjesta prebivališta izdata od strane nadležnog organa (ovjerena fotokopija);
 • magistri farmacije koji su obavljali farmaceutsku djelatnost u okviru svoje struke u drugom entitetu, kantonu, Distriktu Brčko, odnosno inozemstvu, prilažu i licencu, potvrdu o članstvu ili aktivnostima u odgovarajućoj komori u drugom entitetu, kantonu, Distriktu Brčko odnosno inozemstvu, potvrdu o isplaćenim članarinama, te potvrdu o poštivanju etičkih principa struke (tzv. good standing), koje ne smiju biti starije od tri mjeseca;
 • uvjerenje o državljanstvu Federacije BiH, odnosno Bosne i Hercegovine,
 • Ovjerenu izjavu o poštivanju deontoloških i etičkih načela struke
 • ovjerena fotokopija lične karte,
 • 1 fotografija

Obnavljanje

Licenca, magistru farmacije, se izdaje na period od šest (6) godina.

Komora, najkasnije 90 dana prije isteka roka važenja licence izvještava magistra farmacije o obavezi obnavljanja iste.

 • Magistar farmacije je dužan podnijeti Komisiji zahtjev za obnavljanje licence (relicenciranje) najkasnije 60 dana prije isteka perioda na koji koji mu je izdata licenca.
 • Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana prilaže se:
  1.  - dokaz o ispunjavanju uslova potrebnih za obnavljanje licence u skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjeri stručnosti magistara farmacije (potvrda komisije za edukaciju, validaciju i bodovanje);
  2.  - izjava da se podnosilac zahtjeva – magistar farmacije  nije ogriješio o odredbe Kodeksa medicinske etike i deontologije.
  3.  - potvrda ili drugi odgovarajući dokaz o podmirenju članarine.

Prestanak važnosti

Magistar farmacije koji nije, a u skladu da Pravilnikom o oblicima, postupcima i rokovima stručnog usavršavanja i provjere stručnosti magistra farmacije, u šest (6) godina skupio potreban broj bodova ne može dobiti produženje licence dok ne skupi odgovarajući broj bodova kroz dodatno usavršavanje.
0 0

REGISTAR CERTIFICIRANIH FITOTARAPETUA TK

REGISTAR