Titova do br.34, SPO lamela A/II

Licence

Na osnovu zajedničkih kriterija, koje donosi federalna komora farmaceuta, Komora izdaje licencu magistru farmacije nakon primitka zahtjeva, te kopije diplome o završenom farmaceutskom fakultetu i položenom stručnom ispitu.

Licencom, magistar farmacije stiče pravo da samostalno obavlja poslove u svojoj struci.

Izdavanje

Radi dobijanja licence, magistar farmacije predsjedniku Komore dostavlja slijedeće:

 • Registracijski list (pristupnica) - za prijavu upisa u registar Komore;
 • Ovjerenu fotokopiju diplome završeng farmaceutskog fakulteta u BiH, ili rješenje o nostrifikaciji diplome stečene u inostranstvu izdate od nadležnog tijela sukladno propisima o visokom obrazovanju, ili uvjerenje o diplomiranju;
 • Ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu, u slučaju da je stručni ispit položen van BiH, dokaz o priznatom stručnom ispitu od strane Federalnog ministra zdravstva, sukladno propisima;
 • Ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom specijalističkom, o ispitu odnosno  subspecijalističkom ispitu, a u slučaju da je specijalistički, odnosno subspecijalistički staž i ispit obavljen izvan BiH dokaz o priznatom specijalističkom, odnosno subspecijalističkom stažu i specijalističkom i subspecijalističkom ispitu od strane Federalnog ministra zdravstva sukladno propisima;
 • vjerenu fotokopiju uvjerenja o stečenoj akademskoj tituli, odnosno nastavno-naučnom zvanju ili počasnom nazivu primarijus;
 • potvrda mjesta prebivališta izdata od strane nadležnog organa (ovjerena fotokopija);
 • magistri farmacije koji su obavljali farmaceutsku djelatnost u okviru svoje struke u drugom entitetu, kantonu, Distriktu Brčko, odnosno inozemstvu, prilažu i licencu, potvrdu o članstvu ili aktivnostima u odgovarajućoj komori u drugom entitetu, kantonu, Distriktu Brčko odnosno inozemstvu, potvrdu o isplaćenim članarinama, te potvrdu o poštivanju etičkih principa struke (tzv. good standing), koje ne smiju biti starije od tri mjeseca;
 • uvjerenje o državljanstvu Federacije BiH, odnosno Bosne i Hercegovine,
 • Ovjerenu izjavu o poštivanju deontoloških i etičkih načela struke
 • ovjerena fotokopija lične karte,
 • 1 fotografija
 • dokaz o uplati naknade za izradu licence i upisnine (uplata u iznosu 70 KM vrši se na broj računa Komore magistara farmacije TK: 3384-4022-1525-3454 kod UniCredit banke ili na blagajni Komore)

Obnavljanje

Licenca, magistru farmacije, se izdaje na period od šest (6) godina.

Komora, najkasnije 90 dana prije isteka roka važenja licence izvještava magistra farmacije o obavezi obnavljanja iste.

 • Magistar farmacije je dužan podnijeti Komisiji zahtjev za obnavljanje licence (relicenciranje) najkasnije 60 dana prije isteka perioda na koji koji mu je izdata licenca.
 • Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana prilaže se:
  1.  - dokaz o ispunjavanju uslova potrebnih za obnavljanje licence u skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjeri stručnosti magistara farmacije (potvrda komisije za edukaciju, validaciju i bodovanje);
  2.  - izjava da se podnosilac zahtjeva – magistar farmacije  nije ogriješio o odredbe Kodeksa medicinske etike i deontologije.
  3.  - potvrda ili drugi odgovarajući dokaz o podmirenju članarine.

Prestanak važnosti

Magistar farmacije koji nije, a u skladu da Pravilnikom o oblicima, postupcima i rokovima stručnog usavršavanja i provjere stručnosti magistra farmacije, u šest (6) godina skupio potreban broj bodova ne može dobiti produženje licence dok ne skupi odgovarajući broj bodova kroz dodatno usavršavanje.
0 0

REGISTAR CERTIFICIRANIH FITOTARAPEUTA TK

REGISTAR